Čo treba vybaviť pri nástupe do práce v Rakúsku?

10

Budete pracovať v Rakúsku? Pracovné príležitosti a zaujímavé platové podmienky, ktoré sa vám otvárajú sú spojené aj s povinnosťami a ohlasovaním sa úradom. Aké zmeny vás čakajú, čo všetko vybaviť a aké úrady kontaktovať na Slovensku aj v Rakúsku?

 1. Zabezpečte si preklad dokladov do nemčiny a ich úradné overenie

 Ak si v Rakúsku hľadáte prácu ako cudzinec, zabezpečte si  preklad  všetkých dokumentov a certifikátov do nemčiny a ich následné úradné overenie, aby ste mohli požiadať o uznanie kvalifikácie. Uznanie kvalifikácie obdržíte do 3 mesiacov od predloženia všetkých preložených a úradne overených dokladov. Pri špeciálnej skupine profesií, ktorú osobitne regulujú rakúske zákony alebo administratívne predpisy, sú rakúski zamestnávatelia povinní overiť si vaše vzdelanie. Zoznam týchto pracovných pozícií vám poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Patria tu, napríklad, profesie ako učiteľ, sociálny pracovník, zubár, maliar, mäsiar, záhradník, ošetrovateľ, pokrývač a podobne.

2. Uzatvorenie zmluvy a práca

V Rakúsku zákonník práce upravuje vekovú hranicu pracujúcich osôb na minimálne 18 rokov. Štandardnou pracovnou dobou je, rovnako ako na Slovensku, 8-hodinový pracovný čas, ktorý sa vzťahuje na úsek 24 hodín, alebo 40-hodinový týždenný pracovný čas chápaný od pondelka do nedele.

Oficiálne nie je v Rakúsku stanovená žiadna minimálna mzda, výška mzdy je preto ustanovená vo vašej pracovnej zmluve. Zamestnávateľ s vami môže uzavrieť pracovnú zmluvu aj ústne. Ako doklad o zamestnaní je vám v takom prípade povinný vystaviť  pracovnú kartu, tzv. Dienstzettel.

Pracujete v Rakúsku? Potom aj svoj príjem zdaňujete práve tam. Rovnako ako na Slovensku je zaužívané aj vyplácanie mzdy. Mzda sa zväčša vypláca na konci mesiaca alebo v prvý deň nasledujúceho pracovného mesiaca. Existujú však aj prípady, kedy sa mzda pracovníkom vypláca v týždňových intervaloch.

V Rakúsku je potrebné ohlásiť sa týždeň pred nástupom do práce na tamojšom finančnom úrade.

Ak v Rakúsku pracujete v zamestnaneckom pomere, odvody do sociálneho poistenia a ostatné odvody za vás odvádza zamestnávateľ z vašej hrubej mzdy. Zamestnávateľ vaše odvody uhradí priamo na účty príslušných inštitúcií.

Živnosť v Rakúsku

V Rakúsku môžete pracovať aj so slovenským živnostenským listom. Potrebovať budete objednávku a tlačivo E 101. Pred realizovaním zákazky je však potrebné ohlásiť vaše odborné kvalifikácie príslušným úradom v Rakúsku.

Ak si však chcete založiť živnosť v Rakúsku, musíte si tam zriadiť aspoň prechodné bydlisko. Okrem potvrdenia o prechodnom pobyte (tzv. Meldetzettel), budete rakúskym úradom musieť predložiť aj platný cestovný pas a výpis z registra trestov vystavený maximálne 3 mesiace dozadu. Živnosť prihlasujete v Rakúsku na živnostenskom úrade podľa miesta vášho pobytu. Pri založení živnosti budete vyplňovať aj dotazník Verf24 pre fyzické osoby.  Ak máte len základy nemčiny, preložený formulár je k nahliadnutiu k dispozícii aj v slovenčine. Do 1 mesiaca po ohlásení živnosti v Rakúsku ju ešte musíte buď ústne, alebo písomne ohlásiť na miestnom finančnom úrade. 

3. Zmena zdravotnej a sociálnej poisťovne

V Európskej únii (EÚ) platí pravidlo, že poistení máte byť v tom členskom štáte, v ktorom pracujete. Ak budete pracovať v Rakúsku, prihláste sa do rakúskej poisťovne a do 8 dní sa od vydania dokladu o práci a poistení v Rakúsku, odhláste zo slovenskej zdravotnej poisťovne. Vyhnete sa tak sankciám, ktorými vás slovenská zdravotná poisťovňa môže postihnúť za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Zo systému slovenského zdravotného poistenia by ste sa mali byť odhlásení od dátumu začatia pracovnej činnosti v zahraničí. Ako doklad o práci môžete použiť pracovnú zmluvu s vašim zamestnávateľom a napísať čestné vyhlásenie o poistení v Rakúsku. Pri odhlasovaní predložte oba tieto doklady vašej slovenskej zdravotnej poisťovni. Zdravotnej poisťovni je zároveň potrebné odovzdať váš preukaz zdravotného poistenia a Európsky preukaz zdravotného poistenia. V Rakúsku potom obdržíte miestny doklad o zdravotnom poistení, a to aj v prípade, že je adresa vášho trvalého bydliska na Slovensku.

Po ukončení pracovného pomeru v zahraničí a návrate na Slovensko, kontaktujte slovenskú zdravotnú poisťovňu a opäť sa prihláste do systému slovenského zdravotného poistenia. Poisťovni budete musieť preukázať dobu, počas ktorej ste v Rakúsku pracovali, a zároveň ste tam boli zdravotne poistení.  Odložte si preto pracovnú zmluvu s vašim zahraničným zamestnávateľom, výplatné pásky, zápočtové listy a pod. Potrebovať však budete aj formulár E104, príp. E301, prostredníctvom ktorých prebieha komunikácia medzi európskymi úradmi. Zdravotná poisťovňa na Slovensku ho od vás bude požadovať. Formulár vám vystaví príslušná inštitúcia v štáte, v ktorom ste naposledy pracovali.

Práca v zahraničí ovplyvní aj váš dôchodok

Pokiaľ počas svojho života budete pracovať vo viacerých štátoch EÚ, a zároveň tam budete počas pracovnej činnosti aj poistení, ovplyvní to aj výpočet vášho dôchodku. Dôchodok si môžete nechať vyplácať do ktoréhokoľvek členského štátu, kde ako dôchodca budete bývať. Nezáleží pritom, ktorá krajina vám bude dôchodok vyplácať. Ako dôchodca tak pokojne môžete bývať aj v inej členskej krajine, než v tej, kde ste pracovali. Žiaľ, rátať musíte však aj s prípadnými zrážkami spojenými s bankovými poplatkami alebo poštovným do zahraničia.

Niekedy sa stane, že strávite časť života v jednej krajine, potom sa vám naskytnú zaujímavejšie pracovné príležitosti a presťahujete sa do inej krajiny. Môže sa tak stať, že v žiadnom zo štátov, kde ste pracovali a boli poistení, nezískate nárok na plný dôchodok. Aj tieto situácie však majú riešenie a o žiadnu dobu poistenia neprídete. Doba poistenia sa zohľadní v každom z týchto štátov a bude vám priznaný tzv. „čiastočný dôchodok.“ Zohľadňuje sa aj doba, počas ktorej ste boli poistení a pracovali v členských štátoch pred vstupom Slovenska do EÚ. Výška vášho čiastočného dôchodku bude zodpovedať dobe poistenia v danej krajine v pomere k celkovej dobe poistenia vo všetkých štátoch. Čiastočný dôchodok vám pritom bude priznaný z každej krajiny, kde ste odvádzali poistné a pracovali aspoň počas 1 roka.

A čo ak bola dĺžka vašej pracovnej činnosti v zahraničí menej ako 1 rok? Nárok na dôchodok vám v tejto krajine nevzniká, o odvedené peniaze však neprídete. Záväzky preberie ten štát, kde sa pred odchodom do dôchodku naposledy zamestnáte.

Odpracovali ste dobu potrebnú k priznaniu dôchodku? Bez ohľadu na jednotlivé doby poistenia v zahraničí vám bude priznaný plný dôchodok. Výška dôchodku bude určená právnymi predpismi daného štátu.
Ak bývate práve v tej krajine, kde ste niekedy pracovali, podajte si v nej aj žiadosť o dôchodok. Žiadosť k uplatneniu nároku na dôchodok vo viacerých štátoch EÚ podávajte len v jednom štáte. Žiadosť v jednom štáte EÚ sa považuje za žiadosť vo všetkých štátoch, kde ste pracovali a boli poistení. Podávajte ju na príslušnej inštitúcii v mieste svojho bydliska, na Slovensku je to vaša najbližšia pobočka Sociálnej poisťovne. Výmenu informácií medzi štátmi, ktorých sa váš dôchodok týka, sprostredkuje kontaktný orgán, ktorý vám neskôr zašle súhrn rozhodnutí o priznaní dôchodku zo všetkých krajín, kde ste v minulosti pracovali a odvádzali poistné.

Príklad:

V Nemecku odpracujete 11 rokov, v Rakúsku 6 mesiacov, aj v Holandsku 6 mesiacov a 23 rokov nakoniec v Česku. Poistení budete dokopy 35 rokov. Ani v jednej z týchto krajín však neodpracujete dobu potrebnú k priznaniu nároku na plný dôchodok. Budete z týchto krajín preto dostávať čiastočné dôchodky. Podľa pomeru poistenia v jednotlivých krajinách k celkovej dobe poistenia, bude podľa opísaného prípadu dôchodok zložený z viacerých čiastočných dôchodkov takto:

Za 11 rokov v Nemecku: 11/35 z čiastky, na ktorú by ste mali v Nemecku nárok po 35 odpracovaných rokoch.

Za 23 rokov v Česku vám priznajú 23/35.

Z Rakúska a z Holandska vám dôchodok nepriznajú, pretože ste tam pracovali kratšie ako 1 rok. Odpracované obdobie v týchto štátoch preto preberie Česko, kde ste pracovali pred svojim odchodom do dôchodku naposledy. Časť dôchodku priznávaná Českom sa preto zvýši na 24 rokov z celkových 35.

Mali by ste vedieť, že v EÚ platia rozdielne vekové hranice pre odchod do dôchodku. Môže vám to skomplikovať situáciu, ak väčšinu života odpracujete v krajine, kde je počet rokov pre odchod do dôchodku vyšší než v krajine, kde ste pracovali naposledy.

Príklad:

V Dánsku je veková hranica pre odchod do dôchodku 67 rokov. V Rakúsku je to menej, 65 rokov.

Nájdete si v mladosti prácu v Dánsku, odpracujete tam 30 rokov. Potom sa presťahujete do Rakúska, a kým dosiahnete hranicu veku odchodu do dôchodku – 65 rokov, odpracujete v Rakúsku ďalších 10 rokov. Nárok na dôchodok v Rakúsku bude zodpovedať dobe vášho poistenia v tejto krajine. Pretože veková hranica odchodu do dôchodku je v Rakúsku a Dánsku rozdielna, budete najskôr z celkovo 40 rokov poistenia dostávať len 25% dôchodku za 10 rokov odvádzania poistného v Rakúsku, na ktorého plnú výšku kde sa započítajú už aj roky odpracované v Dánsku, budete mať nárok až o 2 roky neskôr. Počas týchto 2 rokov budete pravdepodobne musieť žiť aj zo svojich úspor.

4. Potrebujete povolenie k pobytu?

V Rakúsku nepotrebujete povolenie k pobytu. Ak tam však strávite dlhšiu dobu ako 3 mesiace, podajte si na regionálnom správnom úrade žiadosť o povolenie k pobytu pre občanov Európskej únie (Lichtbildausweis für EWR-Bürger). Vďaka tomuto povoleniu budete mať právo usadiť sa kdekoľvek na území štátu. Právo usadiť sa kdekoľvek na území štátu však platí len vtedy, keď máte zabezpečenú výživu a uzavreli ste v Rakúsku dostatočné nemocenské poistenie.  Ak tieto predpoklady nespĺňate, môžete sa kdekoľvek na území Rakúska usadiť ak:

 • predložíte vyhlásenie zamestnávateľa o úmysle zamestnať vás, potvrdenie o zamestnaní, alebo môžete doložiť, že vykonávate samostatne zárobkovú činnosť,
 • preukážete, že v priebehu šiestich mesiacov pravdepodobne začnete vykonávať zárobkovú činnosť,
 • predložíte doklad, že vám ako rodinnému príslušníkovi zabezpečí výživu ďalší občan EÚ.

Budete za prácou do Rakúska dochádzať?

Niekedy nie je potrebné, aby ste sa kvôli práci presťahovali do Rakúska. Ak ste rozhodli naďalej bývať na Slovensku a do práce v Rakúsku pravidelne dochádzať, vzniká vám napriek tomu povinnosť prihlásiť adresu miesta svojho pobytu na oddelení evidencie občanov na polícii, obecnom, alebo obvodnom úrade do 3 dní od trvalého usadenia sa. Do 3 dní treba nahlásiť každú zmenu bydliska. Po prihlásení vám bude pridelené osobné registračné číslo. Nájdete ho na vašom potvrdení o registrácii.

10 KOMENTÁRE

 1. ake podklady je potrebne si zo Slovenska doniest? vypis z reg. trestov? kopia OP? Pasu? aky je rozdiel medzi Arbeitsvertrag a Dienstzettel?

 2. Netreba zabúdať ani na daňové povinnosti. V niektorých prípadoch môže vzniknúť povinnosť podať si daňové priznanie v Rakúsku (ale aj na Slovensku), a v niektorých prípadoch je to výhodné, aj keď nie povinné. 🙂 Mnohým Slovákom každoročne vzniká nárok na vrátenie daní z Rakúska.

 3. Iba sa chystám ísť pracovať do AT. Kto mi tam urobí daňové priznanie? A ak tam nastúpim do zamestnania od 01.10.2022, kto za mňa podá daňové tu na SK? Všetko si to budem musieť riešiť sama?
  Tiež by ma zaujímalo, ako je to s lekárskym ošetrením. Ak budem do práce do AT iba dochádzať a vrátim sa zakaždým späť na SK – musím tam byť prihlásena do SP a ZP a na Slovensku budem odhlásená. Keď pôjdem k slovenskej zubárke, obvodnej alebo inej lekárke, budem si musieť všetky úkony hradiť?
  Mám viac otázok ….
  Ďakujem za odpovede na tieto.

 4. Zdravim, ako je to prosim aj so socialnymi odvodmi ked mam aktivnu zivnost na Slovensku, tu budem aj podnikat a v Rakusku budem pracovat na zmluvu 24h/tyzdenne? Normalne sa odhlasim zo socialnej poistovne? Ani pracovnicky mi nevedeli povedat

 5. Bol som vo výkone trestu v rak. Ako kuchár som mal bruto 1789.-eur a (C )stufe ,,pracovnú triedu bol som 18.mes.odpracovaných a dostal som TERAPIU a to 6. .stacionárne takže som bol KRANKE ,PN, no nedostal som ani korunu a pritom vraj nemám svoje rakúske socislne číslo ,povie mi niekto co mam spraviť aby mi to zaplatili lebo este musím vykonať 18.mes ambulantnu teda už vykonávam a v kranke kase namna kukali ,že co vládne chcem ,tak potom kde je zbytok lebo ja so vydeľ ciste peniaze z výplaty netto 450.-euro.. A co som čítal tak som mal mat e- kartu no nemal,a keďže som cukrovkár tak su potrebne kontrolu krvi ,ked som na terapii o to žiadal tak mi povedali ,že si to musím zaplatiť?? Dobrí foor,no bohužiaľ realita..očakávam vasu radu. A pomoc,dakujem

 6. Môžem ísť ešte pracovať do Rakúska,keď už odtial poberám alikôtnu čiastku starobného dôchodku? A dá sa v AT robiť na dohodu?

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu